به قسمت سریال هاي برتر IMDB خوش آمديد.

    با عضويت در بخش کاربران VIP، شما مي توانيد علاوه بر دانلود فيلم‌ها، سريال‌ها و نرم‌افزارهايي که در صفحهء اصلي سايت قرار داده مي شود، با ارائهء موارد درخواستي خود، آنها را نيز به صورت لينک مستقيم دريافت کنيد.

     شما مي‌توانيد از طريق کارت بانکي خود (عضو شتاب) بلافاصله بعد از پرداخت، دسترسي خود را به فايل‌ها برقرار کنيد. براي ثبت‌نام به اين قسمت مراجعه نماييد.

Talking Dead


Season 01


[84 MB] talking.dead.s01e01.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s01e02.hdtv.xvid-fqm-BWBP.mkv
[85 MB] talking.dead.s01e03.repack.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[84 MB] Talking.Dead.S01E04.720p.HDTV.x264-LMAO-BWBP.mkv
[85 MB] Talking.Dead.S01E05-LQwebrip4-3ratio.Xvid-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s01e06.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[172 MB] talking.dead.s01e07.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s01e08.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[85 MB] talking.dead.s01e09.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[85 MB] talking.dead.s01e10.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s01e11.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[85 MB] talking.dead.s01e12.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s01e13.720p.hdtv.x264-orenji-BWBP.mkv

Season 02


[84 MB] talking.dead.s02e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[83 MB] talking.dead.s02e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[84 MB] talking.dead.s02e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s02e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s02e10.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[169 MB] talking.dead.s02e11.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S02E12.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S02E13.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S02E14.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S02E15.720p.HDTV.x264-EVOLVE-BWBP.mkv
[172 MB] talking.dead.s02e16.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv

Season 03


[173 MB] talking.dead.s03e01.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e02.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[167 MB] talking.dead.s03e03.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e04.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e05.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e06.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e07.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e08.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e09.720p.hdtv.x264-2hd-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S03E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S03E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[148 MB] Talking.Dead.S03E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S03E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S03E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s03e15.720p.hdtv.x264-dukes-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S03E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[172 MB] talking.dead.season.5.preview.special.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv

Season 04


[168 MB] Talking.Dead.S04E01.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S04E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E03.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S04E04.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S04E05.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E06.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S04E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S04E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S04E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S04E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E13.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S04E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv

Season 05


[168 MB] Talking.Dead.S05E00.Season.6.Preview.Special.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E01.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E02.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E03.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E04.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E05.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E06.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E07.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E08.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S05E09.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E10.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E11.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S05E12.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E13.720p.WEB.h264-spamTV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E14.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E15.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E16.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E17.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S05E18.720p.HDTV.x264-BATV-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E21.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[172 MB] Talking.Dead.S05E23.720p.HDTV.x264-CRAVERS-BWBP.mkv
[165 MB] Talking.Dead.S05E24.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[165 MB] Talking.Dead.S05E25.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E26.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S05E27.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E28.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E29.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S05E30.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv

Season 06


[252 MB] Talking.Dead.S06E01.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s06e02.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s06e03.720p.hdtv.x264-first-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s06e04.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[167 MB] talking.dead.s06e05.720p.hdtv.x264-w4f-BWBP.mkv
[165 MB] Talking.Dead.S06E06.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[167 MB] talking.dead.s06e06.proper.720p.hdtv.x264-brisk-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E07.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[163 MB] Talking.Dead.S06E08.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E09.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E10.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E11.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E12.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E13.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E14.720p.HDTV.x264-BRISK-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E15.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[168 MB] Talking.Dead.S06E16.720p.HDTV.x264-aAF-BWBP.mkv
[170 MB] talking.dead.s06e17.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[168 MB] talking.dead.s06e18.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] talking.dead.s06e19.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] talking.dead.s06e20.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[170 MB] talking.dead.s06e21.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[169 MB] talking.dead.s06e22.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 07


[169 MB] talking.dead.s07e00.the.walking.dead.s08.preview.special.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[325 MB] talking.dead.s07e01.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[325 MB] Talking.Dead.S07E01.REPACK.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[169 MB] talking.dead.s07e02.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[169 MB] talking.dead.s07e03.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S07E04.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S07E05.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[167 MB] Talking.Dead.S07E06.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[169 MB] talking.dead.s07e07.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[169 MB] Talking.Dead.S07E08.720p.WEB.h264-TBS-BWBP.mkv
[163 MB] Talking.Dead.S07E09.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E10.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e10.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E11.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e11.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E12.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e12.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e12.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[163 MB] Talking.Dead.S07E13.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e13.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e13.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[163 MB] Talking.Dead.S07E14.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e14.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e14.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E15.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e15.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e15.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[163 MB] Talking.Dead.S07E16.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[163 MB] talking.dead.s07e16.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e16.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E17.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[163 MB] talking.dead.s07e17.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e17.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] Talking.Dead.S07E18.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e18.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e18.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e19.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e19.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E20.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e20.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e20.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E21.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e21.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e21.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E22.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e22.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e22.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E23.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e23.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e23.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] Talking.Dead.S07E24.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e24.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E25.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e25.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e25.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E25.REPACK.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[166 MB] Talking.Dead.S07E26.720p.AMC.WEB-DL.AAC2.0.H.264-BOOP-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e26.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e26.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e27.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e27.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e28.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e28.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s07e29.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e30.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e30.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s07e31.720p.hdtv.x264-mtg-BWBP.mkv
[166 MB] talking.dead.s07e31.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 08


[166 MB] talking.dead.s08e01.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s08e02.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s08e03.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s08e04.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[162 MB] Talking.Dead.S08E05.Talking.Dead.on.What.Comes.After.720p.HDTV.x264-CRiMSON-BWBP.mkv
[165 MB] Talking.Dead.S08E06.720p.WEB.h264-KOMPOST-BWBP.mkv
[165 MB] talking.dead.s08e07.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 09


[165 MB] talking.dead.s09e20.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv

Season 10


[165 MB] talking.dead.s10e01.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv
[164 MB] talking.dead.s10e02.720p.web.h264-tbs-BWBP.mkv